Japanese basics: Nanban sauce or vinegar (Nanbansu)